NIEUW - GDPR

GDPR

Deze website is eigendom van vzw Animu Luce


Contactgegevens: vzw Animu Luce

Adres maatschappelijke zetel: Diestsebaan 24, 2230 Herselt

Telefoon: 0479/52.53.82

E-mail: info@animuluce.be


vzw Animu Luce hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wil vzw Animu Luce je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vzw Animu Luce houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens en voor directe berichtgevingen via email, telefoon en SMS;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt zoals de aansluitingsgegevens bij de verzekeringsmaatschappij:

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


Je persoonsgegevens worden door vzw Animu Luce verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• om een elektronisch ledenbeheer te kunnen hanteren;

• om te kunnen deelnemen / inschrijven voor lessen, workshops, kampen, bijeenkomsten in het kader van onze vzw;

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• om onze ondersteuning op de noden te kunnen afstemmen als bemiddelende instantie bij het adopteren of afstaan van een paard

• om de aansluitingsgegevens bij de verzekeringsmaatschappij te verstrekken


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doeleinden:

• identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM, e-mail, rijksregisternummer

• persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum,

• motivatie voor adoptie (details zie adoptiepaarden )


Wij maken gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• het verzorgen van webhosting "One.com" (geen data uitwisseling met deze);


Animu Luce vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Animu Luce vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar, tenzij je dit expliciet aanvraagt.


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• alle personen die namens vzw Animu Luce van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

• je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via e-mail info@animuluce.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel